Adatvédelmi nyilatkozat
Hatályos: 2023.01.15.

  • Cégnév: Webbystep Kft.
  • Székhely: 1171 Budapest Perec utca 49.
  • Adószám: 25990867-2-42
  • Cégjegyzékszám: 01 09 411795
  • Elektronikus elérhetőség: hello@webbystep.hu
  • Telefonos elérhetőség: +36 30-290-8730

a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések szerint kezeli az Ön hírlevélre történő feliratkozás érdekében a www.webbystep.hu honlapon megadott személyes adatait.

1. Az adatkezelő és az adatkezelésre jogosult személyek, adatvédelmi tisztviselő

A hírlevélre történő feliratkozás során megadott személyes adatai kezelésére a Webbystep Kft. jogosult. A Webbystep Kft.-nél a hírlevélküldés céljából megadott személyes adataihoz a következő pozíciót betöltő személyek jogosultak hozzáférni: a marketing és értékesítési osztályon dolgozó munkatársak, a Webbystep Kft. vezetősége. A Webbystep Kft. adatvédelmi tisztviselőt nem nevezett ki.

2. Az adatkezelés célja és jogalapja

A Webbystep Kft. a hírlevélre történő feliratkozás során megadott személyes adatait névre szóló hírlevélküldés céljából kezeli, a hírlevél küldéséhez a neve és e-mail címe megadása szükséges.

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, amelyet a hírlevélre történő feliratkozáskor ad meg azzal, hogy a személyes adatai megadását követően a „Feliratkozom a hírlevélre, és elfogadom a hírlevélküldésre vonatkozó adatkezelési tájékoztatót” kijelentést megelőző négyzetet bejelöli.

Amennyiben Ön nem kíván további hírlevelet kapni a Webbystep Kft.-től, akkor jogosult a hírlevélküldéssel kapcsolatos hozzájárulását bármikor visszavonni a hírlevélben található „Leiratkozás” gombra kattintással. Amennyiben Ön a Webbystep Kft. hírleveléről leiratkozik, ezesetben a Webbystep Kft. a jövőben nem küld az Ön részére hírlevelet.

Azon hírlevelek esetében, amelyeket a Webbystep Kft. az Ön hírlevélre történt feliratkozása és a leiratkozása között küldött az Ön részére az Ön hozzájárulása alapján, a Webbystep Kft. jogszerűen járt el.

3. Személyes adatok címzettjei

A hírlevélre történő feliratkozás céljából megadott e-mail címét

1. a webáruház informatikai hátterét biztosító tárhelyszolgáltató: Webflow, Inc. 398 11th Street, 2nd FloorSan Francisco, CA 94103 / support@webflow.com

2. az online hírlevélküldő rendszert üzemeltető szolgáltató: Mailchimp (512 Means Street NW, Suite 404 Atlanta, GA 30318 United States) info@mailchimp.com

képviseletében vagy megbízásából eljáró, illetőleg alkalmazásában álló személyek ismerhetik meg.

A hírlevélküldés céljából megadott személyes adatait a Webbystep Kft. további személy részére nem továbbítja.

4. Az adatkezelés időtartama

A Webbystep Kft. az Ön által hírlevélküldés céljából megadott személyes adatokat a hírlevélre történő feliratkozás időpontjától a leiratkozás időpontjáig kezeli.

5. Az adatkezelési tájékoztató módosítása

5.1 A Webbystep Kft. a jelen adatkezelési tájékoztatót bármikor módosíthatja. A módosított adatkezelési tájékoztatót akkor kell alkalmazni, amikor azt a Webbystep Kft. a honlapján nyilvánosságra hozza.

5.2 A Webbystep Kft. Önt az adatkezelési tájékoztató módosításáról a hírlevélre történő feliratkozás során megadott e-mail címén értesíti. Ha Ön a módosított adatkezelési tájékoztató tartalmával nem ért egyet, akkor a hírlevélről leiratkozhat, és a személyes adatait a Webbystep Kft. a hírlevélküldéssel kapcsolatos adatbázisából törli.

6. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai

A személyes adatai kezelésével kapcsolatosan jogosult a következő jogokat gyakorolni: hozzáféréshez való jog, helyesbítéshez való jog, törléshez való jog, adatkezelés korlátozásához való jog, illetve adathordozhatósághoz való jog.

6.1 Hozzáféréshez való jog

Tájékoztatást kérhet a Webbystep Kft.-től arra vonatkozóan, hogy a Webbystep Kft. kezeli-e a személyes adatait. Ha a Webbystep Kft. kezeli a személyes adatait, akkor a következő információkról kap tájékoztatást: (i) az adatkezelés céljai; (ii) az érintett személyes adatok kategóriái; (iii) a kezelt személyes adatok címzettjei vagy jövőbeli címzettjei; (iv) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama vagy az időtartam meghatározásának szempontjai; (v) az Ön személyes adatok helyesbítéséhez, törléséhez vagy kezelésének korlátozásához való joga; (vi) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; (vii) a személyes adatok forrására vonatkozó információ, ha a személyes adatokat nem közvetlenül Öntől gyűjtötték; illetve (viii) az automatizált döntéshozatal ténye, legalább az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy a személyes adatok kezelése milyen jelentőséggel bír és Önre nézve milyen várható következményekkel jár. A Webbystep Kft. a kezelt személyes adatai másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja, amennyiben kérése a másolat kiadására is irányul.

6.2 Helyesbítéshez való jog

Kérheti a Webbystep Kft.-től, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Ön pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki az Ön hiányos személyes adatait.

6.3 Törléshez való jog

Kérése esetén a Webbystep Kft. indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait, amely törlés a hírlevélküldés esetén a hírlevélre történő feliratkozás során megadott személyes adatai törlése útján történik. A Webbystep Kft. indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön hírlevélre történő feliratkozás során megadott személyes adatait, ha (i) Ön a hozzájárulását visszavonta és az adatkezelésnek nincs más jogalapja, (ii) a Webbystep Kft. a személyes adatait jogellenesen kezelte, vagy (iii) a Webbystep Kft. jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni.

A Webbystep Kft. a személyes adatokat azonban nem törli, ha az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges. Ha a Webbystep Kft. átadta a személyes adatokat és azt törölni köteles, akkor megtesz minden tőle elvárhatót annak érdekében, hogy tájékoztassa a személyes adatot kezelőket, hogy Ön kérelmezte tőlük az adott személyes adatokra mutató linkek vagy a személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

6.4 Adatkezelés korlátozásához való jog

A Webbystep Kft. korlátozza az adatkezelést, ha (i) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, (ii) az adatkezelés jogellenes és Ön a személyes adatok törlését ellenzi, (iii) a Webbystep Kft. a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli.

Az adatkezelés korlátozása esetén a Webbystep Kft. a személyes adatok tárolása kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más személy jogainak védelme érdekében vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelheti. A Webbystep Kft. az adatkezelés korlátozásának feloldásáról tájékoztatja Önt a feloldást megelőzően.

6.5 Adathordozhatósághoz való jog

Kérése esetén a Webbystep Kft. a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában megadja az Ön részére, amennyiben a személyes adatok kezelése hozzájáruláson vagy szerződés teljesítésén alapul és az adatkezelés automatizált módon (nem papíralapon) történik.

7. Lehetséges eljárás jogsértés esetén

Személyes adatai kezelése során történő jogsértés esetén  

  • felveheti a kapcsolatot a hello@webbystep.hu e-mail címen vagy a +36 30-290-8730-as telefonszámon;  
  • panaszt nyújthat be a hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu, telefonszám: +36 (1) 391-1400); vagy bírósághoz fordulhat.